• Kur’ân-I Kerîm: Tashih-İ Huruf

• Akaid: Akâidün’n-Nesefiyye 

• Hadis Usulü: Risale Fî Ulûmi’l-Hadis 

• Lisan: El-Arabiyye Beyne Yedeyk (İlk 3 Cilt)

• Sarf: Emsile, Bina, Maksud, İzzi

• Nahiv: Avamil-i Birgivi, Avamil-i Cürcani, Şerhu’l-Acrumiyye, İzhâru’l-Esrâr

• Tefsir: Tefsîru’l-Celaleyn

• Hadis Usülü: Teysîru’l-Mustalahi’l-Hadis (Beykûni Ezberi İle)

• Hadis: Sahih-İ Müslim (Fethü’l-Mülhim Bi Şerhi Sahîh-İ Müslim İle )

• Fıkıh: El-Muhtasar Li’l-Kudûri (İbadet Bahsi), El-İhtiyar Li Talîli’l-Muhtar (İbadet Bahsi)

• Lisan: El Arabiyye Beyne Yedeyk (Son Cilt)

• Nahiv: Şerhu-l Muğni, Şerh-U Katri’n-Neda

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakiku’t-Tevîl (Tefsiru’n-Nesefi)

• Hadis: Sahih-İ Müslim (Fethü’l-Mülhim Bi Şerhi Sahîh-İ Müslim İle )

• Fıkıh: El-Muhtâr (Muamelat Kısmı), El-Ahvalüş’şahsiyye Fi’ş-Şeriâti’l-İslamiyye 

• Fıkıh Usülü: Hülâsatü’l-Efkâr Fi Şerhi Muhtasari’l-Menar

• Nahiv: Kavaidu’l-İ’râb, Elfiyyetü İbn-İ Mâlik (Behcetu’l-Merdıyye Ve İbn-İ Akîl Şerhleri İle)

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakiku’t-Tevîl (Tefsiru’n-Nesefi)

• Tefsir Usülü: El-Fevzu-L Kebir Fi Usul-İ Tefsir 

• Hadis: Sahih-i Müslim (Fethü’l-Mülhim Bi Şerhi Sahîh-İ Müslim İle )

• Fıkıh: El-Ahvalüş’şahsiyye Fi’ş-Şeriâti’l-İslamiyye, El-Hidaye Şerhu Bidayeti’l-Mübtedi (İbadet Bölümü)

• Fıkıh Usulü: Medhal Li Diraseti’ş-Şer‘iyyeti’l-İslâmiyye

Kavaid: El Veciz Fi Kava’idi’l- Fıkhıyye

• Fetva Usulü: Usulu’l-İftâ Ve Âdabuhu

• Nahiv: Elfiyyetü İbn-İ Mâlik (Behcetu’l-Merdıyye Ve İbn-İ Akîl Şerhleri İle)

• Belağat: El-Belağâtu’l-Vâdıha

• Tefsir: Envaru’t-Tenzîl Ve Esrâru’t-Te’vil( Tefsîru’l-Beydâvî

• Fıkıh: Fıkhu’l-Buyu’+ El-Hidaye Şerhu Bidayeti’l-Mübtedi

• Fıkıh Usulü: El-Vecîz Fî Usûlü’l-Fıkh

• Feraiz: Metnu’s-Siraciyye Fi’l-Ferâiz Ve’l-Mevâris

• Akaid: Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye

• Mantık: Muğni’t-Tullab Şerhu Metni İsağuci

• Nahiv: El-Fevaidu’d-Diyaiyye (Molla Cami)

• Buharî Şerif Dersleri (Ramazan-I Şerif’e Özel)

• El-Firaku’d-Dâlle Ve Çağdaş Akımlara Dair Seminerler

1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.
3. Programa katılan tüm öğrencilere barınma hizmeti sağlanıp, burs verilmektedir.