1. YIL DERS PROGRAMI
• Sarf : Emsile, Binâ, Maksûd, İzzî
• Nahiv : Avâmil-i Birgivî, Avâmil-i Cürcânî, Âcurrûmiyye Şerhi, İzhâr
• Kur’ân-ı Kerîm : Tashîh-i Hurûf
• Tefsîr : Celaleyn Tefsîri (1-4. cüz)
• Fıkıh : Nûru-l Îzâh (Şurunbulâlî)
• Akâid : el-‘Âlim ve-l Müte‘allim (Kevserî tahkîkiyle)
• Âdâb : Min Edebi-l İslâm (Ebû Gudde)
2. YIL DERS PROGRAMI
• Nahiv : Şerhu-l Muğnî, Şerh-u Katru-n Nedâ
• Tefsîr : el-Futuhâtü-l İlâhiyye (Cemel) (5-12. cüz)
• Hadîs Usûlü : Şerhu-l Manzûmeti-l Beykûniyye (Zurkânî)
• Hadîs : Sahîh-i Müslim (Fethü-l Mülhim şerhi ile – 3 yıl)
• Fıkıh : el-Lübâb fî Şerhi-l Kitâb (Tahâret – Nikâh arası)

3. YIL DERS PROGRAMI
• Nahiv : el-Behcetü-l Merdiyye (Suyûtî), Şerhu İbni ‘Akîl (İbnü ‘Akîl),
Kavâ‘idü-l İ‘râb (İbnü Hişâm)
• Tefsîr : el-Futuhâtü-l İlâhiyye (Cemel) (13-18. cüz)
• Hadîs : Sahîh-i Müslim (Fethü-l Mülhim şerhi ile – 3 yıl)
• Fıkıh : el-Lübâb fî Şerhi-l Kitâb (Nikâh’dan sona kadar)
• Fıkıh Usûlü : el-Vecîz fî Usûli-l Fikh (Zeydân), el Medhal li Dirâseti-ş Şerî‘ati-l İslâmiyye (Zeydân)
4. YIL DERS PROGRAMI
• Nahiv : el-Fevâidu-z Ziyâiyye (Molla Câmî)
• Tefsîr : Medâriku’t-Tenzîl (Nesefî) (19-25. cüz)
• Tefsîr Usûlü : el-Fevzu-l Kebîr fî Usûli-t Tefsîr (Dihlevî)
• Hadîs : Sahîh-i Müslim (Fethü-l Mülhim şerhi ile)
• Fıkıh : el-Hidâye Şerhu Bidâyeti-l Mübtedî (Merğinânî) (İbâdet bölümü)
• Kavâid : El Vecîz fi-l Kavâ‘idi-l Fıkhiyye (Abdulkerim Zeydan)
• Fetvâ Usûlü : Usûlu-l İftâi ve Âdâbuhu (Muhammed Takî Osmânî)
• Mantık : Muğnî-t Tullâb Şerhu Metni Îsâğûcî (Mağnisî)
5. YIL DERS PROGRAMI
• Beyân/Me‘ânî/Bedî‘ : el-Belâğatu-l Vâdıha
• Tefsîr : Envâru-t Tenzîl ve Esrâru-t Te’vîl (Kâdî Beydâvî) (26-30. cüz)
• Fıkıh : el-Hidâye Şerhu Bidâyeti-l Mübtedî (Merğinânî) (Diğer bölümler)
• Fıkıh Usûlü : Mir’âtu-l Usûl (Molla Husrev)
• Makâsıd : Makâsıdu-ş Şerî‘a (Tâhir bin ‘Âşûr)
• Ferâiz : Metnu-s Sirâciyye fi-l Ferâizi ve-l Mevârîs (Secâvendî)
• Akâid : Şerhu-l ‘Akâidi-n Nesefiyye (Taftazânî)
Hâtime: Buhârî ve Kudûri günlük beş saat okuma yapılarak btirilmektedir.
1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.
3. Programa katılan tüm öğrencilere barınma hizmeti sağlanıp, burs verilmektedir.